صدا گیربکس در موقع دنده‌عقب چیست؟

صدا گیربکس در موقع دنده‌عقب چیست؟

یکی از صداهایی که اکثر رانندگان در موقع حرکت‌به‌عقب با آن مواجه شده‌اند صدایی است که از گیربکس شنیده می‌شود 

( برای مشاهده کامل مطلب کلیلک کنید )

یکی از صداهایی که اکثر رانندگان در موقع حرکت‌به‌عقب با آن مواجه شده‌اند صدایی است که از گیربکس شنیده می‌شود و این صدا توجه رانندگان را به خود جلب می‌کند و در برخی اوقات احتمال ایراد در گیربکس را تصور می‌کنند, این صدا نتیجه چرخش چرخ‌دنده‌ها درون گیربکس است چون بیشتر از دنده‌های مارپیچ شکل, تشکیل‌شده و در موقع دنده‌عقب چرخ‌دنده‌هایی با شکلی متفاوت‌تر درگیر می‌شوند که به چرخ‌دنده ساده معروف است.

در گیربکس دستی دنده‌های که حرکت روبه‌جلو را ایجاد می‌کنند مارپیچ شکل هستند (دنده 1 و 2 و 3 و 4 و..) و شیارهای روی آن به‌صورت مورب است و زمانی که دو دنده در سیستم چرخ‌دنده مارپیچ باهم درگیر می‌شوند و از سر مارپیچ تماس ایجاد می‌شود و باعث چرخش تدریجی چرخ‌دنده می‌شود و به‌این‌علت در دنده‌های روبه‌جلو این صدا شنیده نمی‌شود و در دنده‌های روبه‌جلو دنده مارپیچ به علت سطح برخورد بیشتر باعث قدرت بیشتر و تنش کمتری می‌شوند و در موقع دنده‌عقب دنده‌های, دنده‌ها ساده با دنده مستقیم درگیر می‌شود و درگیری به‌یک‌باره صورت می‌گیرد و این امر باعث ایجاد صدا می‌شود و این صدا (حد متعارف) در گیربکس دستی موردی عادی و طبیعی محسوب می‌شود