قلم ترمیم رنگ (خش گیر ) خودرو آوید – پژو نوک مدادی سیر 69990 :: پرسش و پاسخ