ایران خودرو :: رانا :: باطری ،دینام ،استارت و سیستم برقی رانا