پلوس چرخ جلو راست بلند تندر 90 (ال90) رنکار ترکیه :: پرسش و پاسخ